Eindejaarstips

Wij hopen u met Eindejaarstips 2012 in elk te helpen om de jaarwisseling voor u in fiscaal-juridisch opzicht zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Eindejaarstips 2012 moet niet als allesomvattend of uitputtend gezien worden. Het kan immers zo zijn dat een voor u specifieke situatie niet wordt aangestipt. Uiteraard kunt u voor nadere toelichting contact met ons opnemen.

 

INKOMSTENBELASTING

T-biljet indienen:

Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/ premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het teveel ingehouden bedrag aan loonbelasting via een T-biljet worden teruggevraagd. T-biljetten moeten binnen vijf jaar na het einde van het betreffende kalenderjaar worden ingediend en de teruggave moet minimaal € 14 (vanaf 2009) of € 13 (voor de jaren t/m 2008) bedragen. Tot en met 31 december 2012 kunnen de T-biljetten over 2007 en latere jaren nog worden ingediend. Laat wel vooraf een berekening maken om te voorkomen dat de aangifte onbedoeld tot een te betalen bedrag leidt, in plaats van tot een teruggave.

Aftrekbare onderhoudskosten rijksmonument:

De onderhoudskosten van een rijksmonument zijn sinds 1 januari 2012 nog maar voor 80% aftrekbaar. Tot en met 2011 waren de onderhoudskosten voor 100% aftrekbaar. Als vóór 31 december 2011 nog onherroepelijke verplichtingen zijn aangegaan voor onderhoudskosten waarvan de uitgaven pas in 2012 of 2013 worden gedaan, kan toch nog aftrek voor 100% van de onderhoudskosten worden gekregen.

Belastingteruggave door middeling:

Als de hoogte van uw belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) over drie opeenvolgende jaren sterk heeft gewisseld kunt u in aanmerking komen voor een middelingsteruggave. Dat houdt in dat het inkomen van drie jaren in gelijke delen over de drie jaren wordt verdeeld.

Voorwaarde voor middeling is dat alle drie de aanslagen over de jaren die in het middelingsverzoek zijn begrepen, definitief zijn opgelegd en onherroepelijk zijn geworden (geen bezwaar ingediend). Het verzoek tot middeling moet binnen drie jaar worden ingediend nadat alle drie de aanslagen definitief zijn opgelegd en onherroepelijk zijn geworden. Daarnaast geldt de voorwaarde dat een bepaalde drempel (€ 545) moet worden overstegen. Elk te middelen jaar mag slechts één keer in een middelingsverzoek zijn begrepen. Reken vooraf het verzoek tot middelingsteruggaaf goed door om te bepalen voor welke jaren u een verzoek indient. Soms is het lucratiever om het verzoek tot middelingsteruggaaf uit te stellen en te wachten op een definitieve aanslag van een volgend jaar.

Middeling kan ook een leuke optie zijn voor personen die kort geleden hun eerste ‘echte’ baan hebben gekregen en de jaren daarvoor een vakantiebaan of een bijbaan hebben gehad.

Te laat opgelegde voorlopige aanslag kan schuld in box 3 zijn:

Als u vóór 1 oktober 2012 de Belastingdienst heeft verzocht om een voorlopige aanslag op te leggen, mag u het bedrag van de voorlopige aanslag als schuld in box 3 worden opgenomen als de Belastingdienst de voorlopige aanslag niet vóór 1 januari 2013 heeft opgelegd. Controleer dus of de Belastingdienst al een voorlopige aanslag heeft opgelegd.

Voorkom het in rekening brengen van belastingrente:

Als u verwacht dat u (meer) belasting moet betalen over 2012, kan het verstandig zijn om een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag te doen of te verzoeken om een voorlopige aanslag op te leggen. Is zo'n verzoek ingediend voor 1 mei 2013, dan is namelijk geen belastingrente verschuldigd als de (nadere) voorlopige aanslag conform het verzoek wordt opgelegd.

Betaal de premie voor een lijfrente op tijd:

Een lijfrentepremie moet uiterlijk op 31 december 2012 zijn betaald, wil die nog tot aftrek kunnen komen in 2012. De aftrek is in eerste instantie beperkt tot de zogenoemde jaarruimte maar kan eventueel worden verhoogd als in voorgaande jaren de jaarruimte niet volledig is benut. Dit wordt de reserveringsruimte genoemd. Bij de reserveringsruimte wordt gekeken naar het pensioentekort van de 7 jaren voorafgaand aan 2012.

Deze tips en het vervolg daarop (inclusief tips voor de vennootschapsbelasting en voor ondernemers) treft u aan in onze nieuwsbrief "eindejaarstips 2012". Deze zullen wij u op verzoek graag toezenden.