MKB-forfait voor de innovatiebox

Per 1 januari 2013 is een MKB-forfait voor de innovatiebox ingevoerd.

Innovatieve MKB-ondernemers kunnen jaarlijks 25% van de winst van de BV – met een maximum van
€ 25.000– toerekenen aan de innovatiebox. Zonder drempels, zonder moeilijke berekeningen. De
innovatiebox kent een belastingtarief van 5% in plaats van de standaard 20/25% van de vennootschapsbelasting. Financiën wil met deze regeling de innovatiebox toegankelijker maken voor het innovatieve midden- en kleinbedrijf.
De ondernemer die in de BV een immaterieel activum heeft voortgebracht waarop hem een octrooi is verleend, of een activum met speur- en ontwikkelingswerk waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven (voor de loonafdrachtvermindering; zie ook BelastingBelangen, februari 2010: De S&O-regeling: dé fiscale stimulans voor innovatie) kan de voordelen uit dat activum in de innovatiebox onderbrengen. Deze box kent een gunstig belastingtarief van 5% vennootschapsbelasting. Ook de voordelen uit kwekersrechten – voor de ondernemer die in de BV een nieuw plantenras heeft ontwikkeld – komen in aanmerking voor de innovatiebox. Merken, logo's en daarmee vergelijkbare vermogensbestanddelen kwalificeren niet.

De toerekening van de voordelen aan de innovatiebox vergt een complexe analyse. De innovatiebox kent een drempel: de voortbrengingskosten van het activum moeten eerst vastgesteld en ‘goedgemaakt’ worden, en de te verwachten voordelen moeten in belangrijke mate, voor tenminste 30%, opkomen uit de verleende octrooien of het S&O-activum. Die analyse – en de daaraan verbonden kosten en administratieve lasten – is voor veel MKB-ondernemers reden om de innovatiebox links te laten liggen. Financiën wil daaraan tegemoet komen met het MKB-forfait voor de innovatiebox. Met die regeling kan de ondernemer de voordelen forfaitair aan de innovatiebox toerekenen. Als de BV voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van de innovatiebox, kan zij met het MKB-forfait 25% van de jaarwinst aan de innovatiebox toerekenen. Zonder rekening te houden met de boxdrempel, zonder de 30% toets uit te voeren. Het forfaitbedrag is geplafonneerd op € 25.000 per jaar. De regeling kan toegepast worden als de BV in het jaar zelf of in de twee voorafgaande jaren een immaterieel activum heeft voortgebracht dat kwalificeert voor toepassing van de innovatiebox. Het MKB-forfait is optioneel: de BV kan per jaar kiezen of zij de forfaitaire regeling wil toepassen, of dat zij de werkelijke innovatiewinst wil vaststellen volgens de ‘hoofdregeling’ van de innovatiebox. De forfaitaire regeling kan niet worden toegepast in een verliesjaar.
Ook samenwerkingsverbanden kunnen gebruik maken van het MKB-forfait voor de innovatiebox. Het forfait
wordt naar rato van de winstgerechtigdheid toegerekend aan de vennoten in het samenwerkingsverband.