Aansprakelijkheid DGA

Zorgvuldig handelende voormalige dga was niet aansprakelijk voor niet voldoen belastingschuld bv


De Invorderingswet bevat een bepaalde anti-misbruikregeling gericht tegen de handel in (vrijwel) lege vennootschappen met fiscale reserves zoals onder meer een herinvesteringsreserve en waarbij belastingontduiking het doel is. In het verleden kwam het namelijk wel eens voor dat de nieuwe eigenaar van een vennootschap belastingheffing over die reserves frustreerde door de vennootschap leeg te halen, waarna voor de fiscus geen verhaalsmogelijkheid meer overbleef als de herinvesteringsreserve in de winst was vrijgevallen. Volgens deze regeling is het onder voorwaarden mogelijk dat bepaalde kwalificerende houders van aandelen of houders van een ‘belang’ in een lichaam (deels) aansprakelijk zijn voor de vennootschapsbelastingschuld van dat lichaam, óók als zij hun (aandelen)belang al hebben verkocht. De regeling richt zich echter niet op bona fide situaties. Illustratief hierbij is een feitelijke uitspraak van Hof Den Bosch over de vernietigde aansprakelijkstelling van een voormalig directeur-grootaandeelhouder die zorgvuldig had gehandeld. Houders van een kwalificerend (aandelen)belang die overwegen om hun belang in een inactieve vennootschap of lichaam af te stoten en waarbij de vennootschap of lichaam over stille of fiscale reserves beschikt, doen er goed aan passende maatregelen te nemen en adviezen in te winnen en op te volgen om zo aansprakelijkstelling in de toekomst te voorkomen.